บริการ​

ทดสอบคุณสมบัติพลาสติก

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแล้ว เรายังมีบริการทดสอบ คุณสมบัติของพลาสติกในด้านต่างๆเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในการพัฒนาสินค้าใหม่ หรือเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอีกด้วย เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบเป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีการสอบเทียบอย่างสม่ำเสมอ
Color Difference Measurement​

ค่าเฉดสีของพลาสติก

เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ใช้วัดค่าเฉดสีออกมาได้เป็น

ค่าที่นิยมนำไปใช้งานจะเรียกว่าค่า ∆E ซึ่งมีค่าเป็นตัวเลขแสดง

ค่าความแตกต่างของสีระหว่างตัวมาตรฐาน และ สินค้าที่ผลิตขึ้น

โดยทั่วไปค่า ∆E ที่ยอมรับได้อยู่ที่ <1.0

∆E* = [(∆L)2+(∆a)2 +(∆b)2]1/2

Yellowness Index Measurement

ค่าความเหลืองของพลาสติก

เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ใช้วัดค่าความเหลืองของพลาสติกได้เป็นค่า YI ค่าที่ใช้วัดความแตกต่างคือ ∆YI เป็นการเปรียบเทียบความเหลืองของชิ้นงาน

∆YI = YI SAMPLE – YI STD

โดยถ้าค่า ∆YI เป็นบวก แสดงว่า ชิ้นงานตัวอย่างเหลืองกว่าชิ้นงานมาตรฐาน ถ้าค่า ∆YI เป็นลบ แสดงว่า ชิ้นงานตัวอย่างเหลืองน้อยกว่าชิ้นงานมาตรฐาน

Tensile Properties Testing​

ความทนแรงดึงของพลาสติก

เครื่อง Universal Testing Machine ใช้วัดค่าความทนแรงดึงของพลาสติก

โดยชิ้นงานและการตั้งค่าต่างๆ ที่ใช้ในการทดสอบ อ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM D638 ค่าที่วัดได้มีดังนี้

Flexural Properties Testing​

ความทนแรงดัดโค้งของพลาสติก

เครื่อง Universal Testing Machine ใช้วัดค่าความทนแรงดัดโค้ง ของพลาสติก โดยชิ้นงานและการตั้งค่าต่างๆ ที่ใช้ในการทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM D790 ค่าที่วัดได้มีดังนี้

Impact Resistance Testing​​​

ความต้านทานแรงกระแทกของพลาสติก

ความต้านทานแรงกระแทกเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของพลาสติก เพื่อที่จะบอกความเหนียวของพลาสติกในการนำไปใช้งานต่างๆ

เครื่องมือที่ใช้ทดสอบความต้านทานแรงกระแทกเป็นเครื่องทดสอบแบบค้อนเหวี่ยงโดยการทดสอบเป็นแบบ IZOD ตามมาตรฐานการทดสอบสากล ASTM D256

ชิ้นงานจะถูกขึ้นรูปและถูกบากตามค่ามาตรฐาน ค่าที่วัดได้จะเป็นค่าพลังงานในการดูดซับแรงกระแทก

Melt Flow Index Measurement​

ค่าดัชนีการไหลของพลาสติก

เครื่องวัดค่าดัชนีการไหลของพลาสติก สามารถวัดค่าดัชนีการไหล หรือ MFI ของพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติกได้

โดยอุณหภูมิที่ใช้ในการทดสอบเพื่อให้พลาสติกหลอมละลาย และน้ำหนักที่ใช้กดทับเพื่อให้พลาสติกมีการไหลออกจากเครื่องจะแตกต่างกันสำหรับพลาสติกแต่ละชนิด

ตัวแปรในการทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM D1238 หน่วยของ MFI จะเป็น กรัมต่อ 10 นาที

Density Measurement​

ความหนาแน่นของพลาสติก

ค่าความหนาแน่นของพลาสติก ใช้หลักการการแทนที่น้ำ ตามมาตรฐาน ASTM D792
Melting Temperature Measurement​

อุณหภูมิหลอมเหลวของพลาสติก

อุณหภูมิหลอมเหลวของพลาสติก (Tm) หาได้จากเครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC) นอกจากอุณหภูมิหลอมเหลวแล้ว เครื่อง DSC ยังสามารถใช้หาค่าอื่นๆ ที่เป็นสมบัติทางความร้อนของพลาสติกได้ ด้วย เช่น

Hardness Testing​

ค่าความแข็งของพลาสติก

เครื่องทดสอบความแข็งถูกใช้ในการวัดความแข็งของพื้นผิวของพลาสติก ได้ทั้งพลาสติกที่มีความนุ่ม และความแข็ง โดยในการวัดนั้น จะแบ่งค่าออกเป็น

Shore A และ Shore D การทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM D2240

Flammability Testing​

การทนการติดไฟของพลาสติก

พลาสติกจัดเป็นวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย สารเติมแต่งประเภทสารหน่วงไฟ จะถูกใช้เมื่อเราต้องการให้พลาสติกที่ติดไฟไม่ลุกลาม เผาไหม้ช้าลง หรือดับไฟได้เอง

วิธีการทดสอบและขนาดของชิ้นงานที่นำมาทดสอบ จะเป็นไปตามมาตรฐาน UL94

Electrical Resistance Measurement​

ความเป็นตัวกันไฟฟ้าสถิตย์ของพลาสติก

วัดค่าความต้านทานไฟฟ้าเชิงปริมาตร (Rv) และเชิงพื้นผิวของชิ้นงาน (Rs) การทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM D257

โดยปกติพลาสติกจะเป็นฉนวน ค่า Rs จะอยู่ที่ 1015 – 1017 โอห์ม

Moisture Measurement​

ค่าความชื้น

เครื่องวัดความความชื้นใช้สำหรับตรวจหาความชื้นในสินค้า โดยใช้หลักการ วัดน้ำหนักของน้ำที่หายไปเมื่อให้ความร้อนกับตัวอย่างทดสอบในการผลิตสินค้า จะต้องควบคุมความชื้นไม่ให้เกินค่าที่กำหนดไว้ เนื่องจากความชื้นมีผลกับคุณภาพสินค้า
Fabricating of Testing Specimens​

การขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกเพื่อการทดสอบ

ชิ้นงานที่จะนำไปทดสอบคุณสมบัติต่างๆ จะต้องมีขนาดตามที่มาตรฐานกำหนด เรามีแม่พิมพ์สำหรับการขึ้นรูปชิ้นงานเพื่อนำไปทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้