รู้จักเรา

วิกเกอร์ ปิกเม้นท์

บริษัท วิกเกอร์ ปิกเม้นท์ จำกัด เชื่อมั่นในความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อลูกค้า เราใช้หลักของความซื่อสัตย์ การให้ความจริงใจต่อลูกค้า และการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ระหว่างกัน เรามีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้า และให้บริการที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า และเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของลูกค้า ตามคำขวัญของบริษัทที่ว่า

“The Best Choice For Your Quality Plastic Product”

วิสัยทัศน์ของเรา

“เรามุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสม่ำเสมอและส่งมอบให้ทันเวลารวมทั้งตอบสนองต่อข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ”​

ประวัติความเป็นมา

จากพื้นฐานในการเป็นผู้ผลิตสีผงปิกเม้นท์ ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิกเกอร์ไดย์ ตั้งแต่ปี 2531 จนกระทั่งในปี 2535 บริษัท วิกเกอร์ ปิกเม้นท์ จำกัด จึงได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมพลาสติก นอกจากสีผงปิกเม้นท์แล้ว บริษัทได้เพิ่มผลิตภัณฑ์สีเม็ดสำเร็จรูปคอมปาวด์ และสีเม็ดเข้มข้นมาสเตอร์แบทซ์ เพื่อเป็นทางเลือกที่หลากหลายให้กับลูกค้า

ผู้บริหารของบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้ จึงต้องเพิ่มศักยภาพของบุคคลากร พัฒนาคุณภาพของสินค้า มีระบบการจัดการที่ได้มาตรฐาน และให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม จึงมีการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่องจนได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 ในปัจจุบัน

นโยบายด้านคุณภาพ

บริษัท วิกเกอร์ ปิกเม้นท์ จำกัด ดำเนินการผลิต สีผง สีเม็ดสำเร็จรูป และสีเม็ดเข้มข้น สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก มีการกำหนดนโยบายด้านคุณภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานภายในองค์กร และ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยบริษัทมีการกำหนดนโยบายคุณภาพดังนี้

“เรามุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสม่ำเสมอและส่งมอบให้ทันเวลา รวมทั้งตอบสนองต่อข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงพัฒนา อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ”

คุณภาพและการรับรองมาตรฐาน

เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้า และบริการ รวมถึงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้ได้มาตรฐานสากล เราจึงได้นำระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 มาใช้ในองค์กร

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน TUV Rheinland (Thailand) สำหรับผลิตภัณฑ์สีผง สีเม็ดเข้มข้นมาสเตอร์แบทซ์ และสีเม็ดสำเร็จรูปคอมปาวด์

ISO 9001:2015
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO 14001:2015