วิกเกอร์ ปิกเม้นท์ กับ

การพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัท วิกเกอร์ ปิกเม้นท์ จำกัด มีการกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดง ความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการของ บริษัทฯ มุ่งเน้นทางด้านการป้องกันมลพิษ ความสอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

/01

รักษา

มุ่งมั่นที่จะรักษาสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งข้อบังคับอื่น ๆ ที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นมา ภายใต้เทคโนโลยีที่เป็นไปได้
/02

ปกป้อง

มุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งป้องกัน และลดการเกิด มลพิษ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด พร้อมทั้ง ทบทวน และปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เป็นระยะ ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
/03

สร้างจิตสำนึก

สร้างจิตสำนึกในการลดการใช้พลังงาน และการนำทรัพยากร มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
/04

เผยแพร่ความรู้

มีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่สู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้รับทราบ​
ภารกิจของเรา

“มุ่งเน้นทางด้านการป้องกันมลพิษ ความสอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม”

เราใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ในกระบวนการผลิตและจัดเก็บสินค้า

ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 508.5 KW แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2564 เราสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์จากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในกระบวนการผลิต 86,200 kg/ปี เทียบเท่าการปลูกไม้ยืนต้น 3,300 ต้น/ปี

86 ,200 kg/ปี

ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์

3 ,300 ต้น/ปี

เทียบเท่ากับการปลูกไม้ยืนต้น